Pendidik Sarjana Ilmu

Multimedia Anda

Loading...

Search This Blog

Friday, 23 September 2011

Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) - INTERAKSI MINGGU 3

Jadual Spesifikasi Ujian atau JSU merupakan aspek penting dalam penyediaan
sesuatu ujian. Guru-guru di sekolah seringkali membina soalan-soalan ujian
secara spontan dan tidak terancang. Ujian yang tidak mempunyai perancangan
yang rapi biasanya tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang
tinggi. Cara yang baik untuk merancang sesuatu ujian adalah dengan
menyediakan JSU yang merupakan rancangan persediaan item/ soalan. JSU
dikenali juga sebagai Test Blue Print dan Test Specification. JSU merupakan
matrik dua paksi iaitu paksi “Kandungan” (menegak) dan paksi “Aras
Kemahiran” (melintang).

Definisi / Konsep Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU)
 Kandungan Ujian tentang topik-topik pelajaran.
 Aras Kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan.
 Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa
mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar.
 Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif, esei, amali, kertas kursus dan
lain-lain.
 Bilangan item yang mengikut bentuk, kandungan dan aras kemahiran.
 Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20 % - 80%.


Kepentingan JSU
 Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan.
 Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian.
 Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran.
 Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran
yang diuji.
 Memberikan panduan untuk membentuk format ujian.

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) UNTUK UJIAN PROJEK
BMM 3103

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

MATA PELAJARAN : BAHASA MALAYSIA ( PEMAHAMAN )

UJIAN PENGUASAAN TATABAHASA DAN PEMAHAMAN TAHUN______BIL

KANDUNGAN
ARAS KEMAHIRAN
Jumlah
Wajaran
Pengetahuan
Kefahaman
Aplikasi
Analisis
Sintesis
Penilaian
Item
%
1
Kata Nama
//

2
5.0
2
Kata Hubung

//
2
5.0
3
Kata Tanya


/1
2.5
4
Kata Panggilan

/
1
2.5
5
Ayat Perintah

/
1
2.5
6
Kata Kerja


//2
5.0
7
Kata Adjektif
//

2
5.0
8
Ayat Tanya

//
2
5.0
9
Perkataan Berlawanan Maksud


//2
5.0
10
Kata Sendi Nama
/

1
2.5
11
Kata Berimbuhan
//

2
5.0
12
Kata Arah


//2
5.0
13
Ayat Seru

//
2
5.0
14
Antonim
//

2
5.0
15
Sinonim
//

2
5.0
16
Penanda Wacana


/1
2.5
17
Kata Seru


/1
2.5
18
Ayat Aktif
/

1
2.5
19
Kata Ganda


//2
5.0
20
Simpulan Bahasa

//
2
5.0
21
Peribahasa

/

/


2
5.0
22
Petikan Pemahaman
/
/


/
//
5
12.5
23

24
JUMLAH ITEM
12
12
11
1
2
2
40
Wajaran %
30
30
27.5
2.5
5.0
5.0

100%Langkah-langkah Membina JSU
Langkah 1: Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji
Langkah II: Tentukan soalan yang akan dibina itu
a. soalan objektif (30 soalan)
b. 1 markah bagi 1 item
c. jumlah soalan bagi setiap topik dikira:
= Jumlah masa X Jumlah soalan
Jumlah Masa keseluruhan
Langkah III: Tentukan model aras kesukaran item
Biasanya JPU menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom
Tiga domain: kognitif, afektif, dan psikomotor
Domain Kognitif
6. Penilaian Sukar
5. Sintesis
4. Analisis
3. Penggunaan
2. Kefahaman
1. Pengetahuan Mudah
Langkah IV: Apakah jenis ujian yang akan diuji?
 Ujian objektif
 Ujian struktur
 Ujian esei, dan lain-lain.

Langkah V:
 Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif, struktur, esei
dll)
 Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah – soalan sukar)
 Pemarkahan
Langkah VI
 Nyatakan mata pelajaran
 Nyatakan tingkatan
 Susunan nombor soalan mengikut tajuk
Rumusan
Dalam penilaian, JPU berperanan penting. Orang-orang yang berkaitan dengan
ujian seperti calon, guru yang mengajar dan ibu bapa berhak dalam erti kata
sebenarnya menolak sesuatu ujian itu jika diragukan kesahannya. Justeru, data
yang tercetus daripada ujian yang sedemikian tidak layak digunakan bagi tujuan
pemilihan, pengkelasan atau bimbingan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Pages